PODMÍNKY

pro získání statutu Akademie ČSLH


Zdůvodnění:

Současně se změnami v oblasti tréninku na ledě i mimo led, v metodice, ve výchově a vzdělání hráče i trenéra, ve spolupráci se školou i rodiči je třeba začít vytvářet i nové podmínky pro dynamičtější rozvoj hráče ledního hokeje.

Je pravdou, že samotné podmínky nezlepší konkurenceschopnost našich hráčů, ale jsou součástí toho jak ji získat.

Naším cílem je stanovit nové parametry pro všechny kluby hrající extraligu juniorských soutěží (ELMD, ELSD, ELJ), které ve svém důsledku povedou ke zlepšení materiálních i nemateriálních podmínek pro hráče. ČSLH chce podpořit ty kluby v současném systému SCM, které mají potřebu se neustále ve své činnosti zlepšovat a které investující svého rozvoje i za rámec současných požadavků ze strany svazu.

Je dále neudržitelné plošně a rovnostářsky podporovat všechny kluby, přestože s mládeží pracují prokazatelně velmi rozdílně.

Cílem ČSLH je vytvořit nový systém podpory a odměňování, který je přímo závislý na práci v jednotlivých klubech.

Nejzávažnější nedostatky našich hráčů v mezinárodním hokeji:

1. nedostatky v individuálních dovednostech

2. herní a osobní disciplína

3. intenzita v tréninku a utkání

4. týmová spolupráce

5. nižší technická a taktická vyspělost

6. nízká mezinárodní zkušenost na klubové úrovni

7. intenzita v tréninku a utkání

8. práce v konkurenčním prostředí malá psychická odolnost

9. komunikace na ledě i mimo něj

10. potřeba neustále na sobě individuálně pracovat


Požadavky na získání licence Akademie ČSLH

a) sportovně-technické zabezpečení

b) metodické zabezpečení

c) školní a studijní normy

d) zdravotní zajištění

e) stravovací a výživové podmínky

f) personální obsazení

g) sociální zabezpečení

h) mezinárodní vztahy

i) technické normy

a) technické zabezpečení: Je v přímé souvislosti na vytvoření takových podmínek, které jsou standardem ve vyspělých zemích. Častokrát se stává, že hráči opouští naše kluby a odcházejí do zahraničí i přes kvalitní tréninkový proces.


Článek 1. zajištění podmínek pro trénink na co nejlepší úrovni

 • kvalitní šatna pro 23 hráčů s klimatizací nebo vysoušečem
 •  kvalitní příprava ledu s dostatečným osvětlením
 • posilovna s vybavením pro současný rozvoj hráče – volné činky balanční desky a míče, vibrační tyče, překážky, prostředky pro posilování nohou, rotopedy atd.
 • rozcvičovna
 • místnost pro analýzy utkání a meetingy
 • studijní místnost pro hráče
 • místnost pro stravování hráčů
 • v letním období zajistit tréninkové podmínky na úrovni extraligy dospělých
 • technickou místnost na úpravu výzbroje a výstroje


Článek 2. zajištění výstroje a výzbroje pro hráče

 • V přípravném období nebo tréninku mimo led vybavit hráče sportovním oblečením a obutím – hráči si hradí sami, klub zajistí sponzorsky či dohodou s dodavatelem výrazně dostupnější cenu než je obvyklá u běžných prodejců.
 • Klub vybavuje hráče výzbrojí a výstrojí pro trénink na ledě a utkání.
 • Klub zabezpečuje hole pro hráče:

o ELMD 5 ks/sezóna

o ELSD 10 ks/sezóna

o ELJ 15 ks/sezóna

 • Vždy se jedná o kompositové hole nebo tyče a nasazovací lopatky.
 •  Hráči jsou průběžně vybavováni zdarma drobným materiálem – izolační pásky, tkaničky, čistidla na ochranné štítky atd.


Článek 3. další služby, které klub poskytuje hráčům, mohou být považovány za nadstandardní a klub za ně může požadovat plnou úhradu nákladů.

b) sportovní a metodické podmínky: Všechny kluby, které získají novou licenci, budou úzce spolupracovat se sportovním oddělením ČSLH.

Článek 1. Každý klub zpracuje a předloží SO ČSLH celoroční tréninkový a herní cyklus, který ho po odsouhlasení certifikuje.

Předložený materiál musí obsahovat:

 • Celoroční cyklus rozpracovaný do měsíčních a týdenních cyklů.
 • Systém a plán rozvoje individuálních dovedností.
 • Koncept hry pro kategorie ELMD, ELSD, ELJ – bude připraven a rozpracován s video prezentací.
 • Tréninky v přípravném období – obsah, čas, skladba.
 • Tréninky v předzávodním a hlavním obdobím – obsah, čas, skladba.
 • Tréninky na týmovou spolupráci – obsah, čas.


Článek 2. Individuální trénink

 • Klub připraví v dopoledních hodinách systém tréninků pro rozvoje individuálních dovedností s trenérem specialistou. Hráči tím mohou zlepšovat své dovednosti (bruslení, technika hole, hra tělem atd.) Program jednotlivých tréninků bude vycházet z jednotného ročního tréninkového a herního systému.
 • Trenéři dávají hráčům doporučení, na které oblasti se mají zaměřit, pokud o to požádají a v případě zájmu zpracují individuální tréninkový plán


Článek 3. Metodika

Klub a trenéři

 • se zavazují aplikovat nejnovější metody do tréninku.
 • pracují na dokonalém rozvoji dovedností útočných i obranných.
 • úzce spolupracují v získávání nových poznatků se SO ČSLH.
 • využívají zahraničních stáží a seminářů k získávání nových informací (plán těchto akcí je součástí ročního tréninkového cyklu).
 • spolupracují s regionálními trenéry a kluby v šíření nových informací, zpracovává nové metodické materiály.
 • spolupracují s trenéry okolních klubů na zlepšování metodiky v regionu (plán těchto akcí je součástí ročního tréninkového cyklu), přednáší na školeních trenérů nižších stupňů.

c) školní a studijní normy: Je jednoznačnou společenskou potřebou opět sjednotit společnou cestu sportu a vzdělání pro mladé lidi.


Článek 1. Klubové závazky

 • Vyhledat školu či školy v regionu, které poskytují potřebné středoškolské vzdělání a navázat s nimi spolupráci.
 • Jmenovat svého zástupce pro školní záležitosti.
 • Zpracovat společný koncept spolupráce škola – klub, studijní principy, sladění školního rozvrhu s rozvrhem tréninků, programy individuálního přístupu k hráčům při plnění školních povinností.
 • Průběžně kontrolovat studijní výsledky hráčů a čtvrtletně o tom písemně informovat SO ČSLH.
 • Neprospívajícím hráčům ve spolupráci se školou omezovat či zastavovat sportovní činnost
 • Organizovat pravidelné schůzky - zástupce školy, jmenovaný zástupce klubu, rodiče.
 •  Zajistit studijní místnost v prostorách zimního stadiónu.

d) zdravotní zajištění: Každý klub je povinen zajistit hráčům odpovídající zdravotní zabezpečení.


Článek 1. Ochrana zdraví

 • Klub zajistí hráčům kompletní zdravotní předsezónní prohlídku pro všechny své hráče


Článek 2. Pomoc při zraněních vyplývajících ze sportovní činnosti

 • Klub v případě zranění zajistí maximální odbornou péči
 • Rehabilitaci
 • Článek 3. Prevence

Klub zajistí možnost pravidelného využívání:

 • rehabilitační linky
 • maséra
 • fyzioterapeuta

e) stravovací a výživové podmínky: Klub pomáhá zajistit podmínky pro stravování hráčů


Článek 1. Ve spolupráci s odborníky klub vytvoří jídelníček vrcholového sportovce, který poskytne hráčům a ve spolupráci s rodiči bude informovat o vhodných a nevhodných potravinách pro vrcholový sport.

 •  Zajistí hráčům za výhodnou cenu možnost kontrolovaného stravování ve smluvní restauraci klubu (oběd, večeře).


Článek 2.

 • Ve spolupráci s odborníkem připraví seznam vhodných a nevhodných potravinových doplňků.
 • Kontroluje a koordinuje konzumaci již používaných doplňků u hráčů.
 • Sestavuje individuálně pro hráče program používání doplňků.

f) personální obsazení


Článek 1.

 • V každé kategorii 1 profesionální trenér licence A
 • V každé kategorii 1 asistent licence B a vyšší
 • Profesionální trenér pro rozvoj individuálních dovedností
 • Trenér brankářů
 • Pro všechny kategorie 1 hospodář – smluvní
 • Pro všechny kategorie 1 masér – smluvní
 • Pro všechny kategorie 1 fyzioterapeut - smluvní
 • Pro všechny kategorie 1 lékař – smluvní
 • Článek 2. trenérská rada + vedoucí trenér
 • Každý týden svolává vedoucí trenér společnou radu trenérů.
 • Z jednání pořizuje vedoucí trenér zápis a ukládá ho do deníku trenéra.
 • Schvaluje sportovní plán pro jednotlivé kategorie.
 • Připravuje a schvaluje koncept hry pro všechny kategorie.
 • Připravuje plán individuální přípravy hráčů.
 • Doporučuje a schvaluje posun hráčů ve všech kategoriích.
 • Vyhodnocuje studijní výsledky hráčů.
 • Informuje rodiče o sportovních výsledcích.
 • Konzultuje s rodiči studijní výsledky hráčů.
 • Kontroluje zápasové vytížení všech hráčů Akademie ČSLH.


Článek 3. trenérská rada Akademií ČSLH

 • 1x za 2 měsíce svolává SO ČSLH radu vedoucích trenérů.
 • Vyhodnocuje činnost jednotlivých Akademií ČSLH.
 • Zavádí do tréninkového systému nové tréninkové prvky.
 • Jednotliví trenéři předkládají písemně výsledky činnosti klubu.
 • Informuje o jednotlivých hráčích působících juniorských reprezentacích.
 • Navrhuje inovace v přípravě hráčů.
 • Zadává nové úkoly klubům na základě vyhodnocených reprezentačních akcí.

g) sociální zabezpečení:

 • Klub je povinen zajistit hráčům mimo region, kteří působí v klubu, kvalitní formu ubytování na studentských kolejích či v klubových bytech. Možností je i zajištění bydlení v rodinách. Na hrazení ubytování se podílí i hráči. Záleží na dohodě klub – hráč (rodič).

h) mezinárodní vztahy: Každý klub se zavazuje, že naváže těsnou spolupráci s jedním z klubů z mezinárodního vrcholového hokeje: Rusko, Švédsko, Finsko, Švýcarsko, Kanada, USA a vybrané zahraniční kluby schválené SO ČSLH.


Článek 1. turnaje

 • Klub se zavazuje, že v průběhu každé sezóny zorganizuje pro jednu z kategorií mezinárodní turnaj s převažující účastí mužstev ze sedmičky preferovaných zemí.
 • Klub se zavazuje, že se zúčastní v průběhu sezóny 1 turnaje v zahraničí za stejných podmínek jak u předcházejícího bodu.


Článek 2. výměnné pobyty

 • Klub zajistí výměnu trenérů a hráčů v klubech na mezinárodní úrovni.
 • Využije zkušeností k obohacení tréninkového procesu v klubu.
 • Trenéři se podělí o své získané zkušenosti na školení dalších trenérů v regionu nebo na školeních organizovaných SO ČSLH.

i) systém práce s rodiči: Klub přijme jednotný systém práce s rodiči vypracovaný ve spolupráci s ostatními kluby a certifikovaný ČSLH.

j) technické normy:

O udělení licence se mohou ucházet ty kluby, jejichž týmy v aktuální sezóně hrají nejvyšší soutěž v kategoriích ELMD, ELSD, ELJ.

V budoucích akademiích mohou být registrováni pouze hráči, kteří aktivně studují školy pro střední školy (a neopakují více než jeden ročník) nebo absolventi středního vzdělání.

 • smlouvy:

o klub – ČSLH

o ČSLH – trenér

o škola – klub

 • podpora ze strany ČSLH:

o rozdílné financování ze strany ČSLH

o metodická výpomoc ze strany SO ČSLH

o výpomoc při kontaktování zahraničních klubů

o výpomoc při organizování mezinárodních turnajů

o bezplatná zajištění vstupného na akce řízené a organizované ČSLH pro hráče i trenéry

o bezplatná účast pro trenéry na seminářích organizovaných ČSLH nebo IIHF (ČSLH hradí účastnický poplatek)

o V případě, že jeden z týmů Akademie ČSLH sestoupí do nižší soutěže, je mu pro následující sezónu udělena výjimka ze statutu Akademie ČSLH. Podmínkou je postup do nejvyšší soutěže v následující sezóně.


Ostatní 18.04.2024

Vervashop od pátečního poledne do středy 24. dubna z důvodu inventury uzavřen

Vážení fanoušci, dovolujeme si vás informovat, že z důvodu velké posezónní inventury bude od pátečního (19. dubna) poledne až do středy 24. dubna uzavřena kamenná prodejna Vervashopu u Zimního stadionu Ivana Hlinky, tak e-shop Vervashopu. Děkujeme za pochopení.
Více >
Ostatní 15.03.2024

Zažijte finálový víkend! Vstupenky na světový šampionát jsou stále k dispozici

Do startu nejočekávanější hokejové události roku zbývají pouhé dva měsíce! Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji se do Česka vrací po devíti letech. Chcete zažít atraktivní podívanou, jako tomu bylo v roce 2015? Praha i Ostrava totiž očekávají příjezd velkých jmen!
Více >
Zápasy - Junioři 12.03.2024

OF4: Junioři potřetí podlehli Bruslařům, sezóna pro ně končí

Mladí hráči Vervy dnes rozehráli čtvrtý zápas osmifinále play off, kdy za stavu 1:2 bojovali o rozhodující duel série.
Více >